Политика на поверителност

 Политика за защита на личните данни на потребителите на уебсайта www.мamasum.bg

Настоящият документ съдържа Политиката за з ащита на личните данни на потребителите при използването на услуги и съдържание, предоставяни чрез уебсайта www.mamasum.bg, достъпен на адрес https://www.mamasum.bg/, и предлагани от доставчика на услуги „Не на диастазата“ ЕООД – търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 205467839, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Бели брези“, ул. „Царево село“ № 11А, ап. 19, телефон: 0877087786, адрес на електронна поща: info@nenadiastazata.com („Политиката“).

Политиката се приема на основание чл. 54 от Общите условия за потребители при ползване на услуги, стоки и съдържание, предоставяни чрез уебсайта www.mamasum.bg, и отразява необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя, предприети от доставчика на услуги „Не на диастазата“ ЕООД, съгласно изискванията на действащото българско и европейско законодателство. Политиката урежда отношенията, свързани със събирането, обработването и защитата на личните данни, отнасящи се до потребителите на услуги и съдържание, достъпни чрез уебсайта www.mamasum.bg на доставчика на услуги „Не на диастазата“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни.

Ако възникнат въпроси или притеснения относно съдържанието и предвидените мерки за защита в настоящата Политика за защита на личните данни, можете да се свържете с „Не на диастазата“ ООД, като използвате следния адрес за електронна поща: info@mamasum.bg или формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.mamasum.bg.

За прилагането и тълкуването на настоящата Политика използваните понятия и изрази ще се употребяват със значението, с което са определени съгласно чл. 1, ал. 1 от Общите условия за потребители при ползване на услуги, стоки и съдържание, предоставяни чрез уебсайта www.mamasum.bg.

 

 1. Защита на вашите данни

На територията на всички държави в Европейския съюз от 25 май 2018 г. се прилага Общият регламент относно защитата на данните. Той защитава вашите основни права и свободи като потребители на нашите услуги, като поставя изисквания и предвижда мерки, с които личните данни, отнасящи се до вас, да бъдат винаги защитени. Повече информация за приложението на регламента може да намерите на български език в раздел „Бъдете информирани“ на уебсайта на Комисия за защита на личните данни, бидейки българският надзорен орган в областта на защитата на личните данни.

Ние, от „Не на диастазата“ ЕООД, вярваме, че защитата и опазването на поверителността, целостта и наличността на данните, отнасящи се за вас, е неизменна част от ценностите и целите на организацията и нивото на обслужване, което ви предлагаме.

Някои от услугите, които предлагаме, изискват обработка на ваши лични данни. Настоящият документ ви дава информация за мерките за съответствие, които сме предприели, за да защитим вашите права и свободи при спазване на принципите на законосъобразно, прозрачно и добросъвестно обработване на лични данни.

Тук можете да разберете какви лични данни обработваме, за какви цели и в какви срокове, с кого и при какви условия ги споделяме, както и получите достъп до тях и да упражните пълния обем от права, гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните. Предоставяме ви и общ преглед на някои от начините, по които този уебсайт обработва вашите лични данни, включително използването на „бисквитки“ и социални медии.

Във всеки момент вие можете да упражните правото си на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се за вас – посредством електронната форма по-долу или като се свържете директно с нас.

 

 1. Принципи на обработване на личните данни

Ние обработваме лични данни при спазване на следните принципи:

 1. Законосъобразност, прозрачност и добросъвестност

Ние обработваме лични данни, отнасящи се за вас, единствено на основания, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните. С политиката си на прозрачност относно обработваните лични данни ние целим да създадем трайни отношения с потребителите на нашите услуги, основани на доверие и гарантирани от възможността за активното участие и контрол от страна на потребителите при осъществяването на дейностите по обработване на лични данни. Нашите дейности, основани на обработване на лични данни, се осъществяват в съответствие с принципите на добросъвестност и отчетност. Ние се стремим да предоставяме в качествена и изчерпателна, но достъпна и разбираема форма и на ясен език информацията, която е необходима за ефективното упражняване на контрол от страна на субектите на данни от регламента.

Принципът на законосъобразно, прозрачно и добросъвестно обработване поставя субектите на данни на централно място. Той ги овластява с възможността да осъществяват контрол върху дейността на администратора и на обработващите лични данни. Така например за личните данни, обработвани на основанието на съгласие, вие имате възможността във всеки момент да оттеглите съгласието си и да упражните пълния обем от права, гарантирани от регламента, сред които правото на достъп, правото на възражение, правото на изтриване и др.

 1. Ограничение на целите

Ние обработваме лични данни единствено за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Тези данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Определянето на целта е основна първа стъпка при прилагането на законовите мерки за защита на личните данни и разработването на гаранции за тяхната защита във всяка дейност по обработване. Определянето на целта е предпоставка за прилагане на други изисквания за качество на данните, включително адекватността, относимостта, пропорционалността и точността на събраните данни и изискванията относно периода на съхранение на данните. Принципът на ограничение на целите има за цел да установи границите, в рамките на които личните данни, събрани за дадена цел, могат да бъдат обработвани и могат да бъдат използвани за по-нататъшна употреба.

Когато споделяте лични данни с нас, вие имате очаквания за целите, за които тези данни ще бъдат използвани. Ние отчитаме тези очаквания и се съобразяваме с тях, така че да съхраним доверието, което ни гласувате, и да гарантираме предвидимост на обработването. Като крайъгълен камък на режима за защитата на данните, ние се придържаме към принципа на ограничението на целите, който възпрепятства използването на лични данни за цели, различни от тези, за които първоначално са били събрани.

 1. Свеждане на данните до минимум

Ние обработваме единствено лични данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Нашите дейности и процеси са организирани около минимума от лични данни, които са необходими за постигането на съответните цели. Нашата платформа и процеси са проектирани по начин, който да гарантира, че обработваме единствено личните данни, които са необходими за постигане на конкретна, ясно формулирана цел.

 1. Точност

Личните данните, които обработваме, са точни, коректни и актуални. Ние предприемаме мерки, които позволяват навременното актуализиране на данните, вкл. изтриване или заличаване на неточни или неактуални данни. В дейността си ние предприемаме редица мерки, с които да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

 1. Ограничение на съхранението

Ние съхраняваме личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. В случаите, в които знаем какъв е точният период, който е необходим, той е указан изрично, а във всички останали случаи предоставяме указания относно критериите, които се използват за изчисляване на този период.

 1. Сигурност на обработването

Ние обработваме лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Личните данни, отнасящи се за Вас, са защитени срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. За постигането на съответствие с този принцип ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с рисковете за Вашите основни права и свободи.

 1. Отчетност

Обработването на лични данни се основава на доверието между вас, като субекти на данни, и нас, като администратор. Тъй като личните данни, които обработваме, могат да разкриват различни аспекти на Вашата личност, ние полагаме грижи не само да опазим доверието помежду ни, но и да противодействаме на рисковете за Вашите права и свободи, произтичащи от всяко обработване. По тази причина ние поддържаме в актуален вид информация относно мерките и средствата за съответствие, които сме предприели, вкл. политики за защита на данните, оценки на рисковете, предприети технически и организационни мерки и др.

 

 • Какви лични данни обработваме, за какви цели, на какво основание и за какъв период

Ние обработваме лични данни, отнасящи се за вас, за да ви предоставим качествено, адекватно и професионално обслужване. Обработването представлява всяка дейност с лични данни, включително първоначално събиране, обработване, промяна, изтриване и заличаване. Всяко обработване на лични данни се извършва единствено за конкретно определени цели и единствено на някое от изброените в Общия регламент относно защитата на данните правни основания.

Ние не използваме по-нататък информацията за друга цел, различна от посочената.

Ние внедряваме мерки, гарантиращи, че Вашите данни се поддържат актуални и се обработват надеждно.

Ние не разкриваме вашите лични данни на трети страни за целите на директния маркетинг.

Имате право на достъп до вашата лична информация, правото да я поправите и правото да подадете жалба по всяко време, ако смятате, че вашите права са били нарушени в резултат на незаконосъобразно обработване на лични данни, отнасящи се за Вас.

Ние не пазим Вашата лична информация за период от време, по-дълъг от необходимото за целите, за които я събираме. Ние обаче можем да съхраняваме Вашата информация за по-дълъг период от време за исторически, статистически или научни цели, като положим подходящи гаранции за нейната защита чрез агрегиране, анонимизиране и/или псевдоминимизиране.

 

Лични данни, обработвани във връзка с функционирането на уебсайта www.mamasum.bg.

С цел предоставяне на услугите и подобряване на тяхното качество, ние автоматично съхраняваме определена информация, която вашият компютър или друго крайно устройство изпраща към сървъра на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация (напр. хостинг компанията, чиито услуги използваме) във връзка с вашата активност. Информацията се съхранява в журнални файлове (log files) на сървъри на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация и може да включва данни за:

 1. посетени от вас уеб страници от уебсайта wwmamasum.bg; уебсайтове, които са ви пренасочили към уебсайта www.mamasum.bg; и уебсайтове, посетени от вас чрез електронни препратки, поместени на уебсайта www.mamasum.bg;
 2. дата и час на посещенията по т. 1;
 3. публичен IP адрес на вашето крайно устройство на потребителя;
 4. вид, наименование и версия на използвания от вас интернет браузър;
 5. ключови думи, използвани от вас за търсене на информация в уебсайта wwmamasum.bg;
 6. брой потребители, посетили определена уеб страница от уебсайта wwmamasum.bg;
 7. брой кликвания върху електронни препратки от уебсайта wwmamasum.bg, и др.

Събираме, обработваме и използваме журнални файлове, съдържащи например дата, час, източник на връзката – IP адреси, когато това е необходимо по силата на приложим закон, както и журнални файлове и всякаква друга информация, необходима за възпроизвеждането на електронни изявления, направени от посетителите на уебсайта в хода на използване на услугите или за идентифицирането на потребителя (където това е приложимо) в случай на правен спор.

В приложимите случаи, при предоставяне на услугите съхраняваме информация и получаваме достъп до информация, съхранена на крайното устройство на потребителя, която обработваме за следните цели:

 1. осигуряване нормалния и качествен достъп на потребителя до услугите с всичките им функционални възможности;
 2. проверка за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на потребителя, необходими за нормалния достъп и използване на услугите и съответно информирането за липсата на такива;
 3. проследяване и предотвратяване на многократни регистрации от един и същи потребител и извършването на неправомерни действия;
 4. визуализиране или скриване на елементи от уебсайта wwmamasum.bg, които имат специфични изисквания, съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на потребителя, като напр. широчина на екран, разделителна способност и др.;
 5. приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта wwmamasum.bg съобразно предпочитанията и настройките на потребителя;
 6. приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта wwmamasum.bg съобразно предпочитанията и настройките на потребителя.

Тези данни събираме и обработваме на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от Общия регламент относно защитата на данните – т.е. легитимния ни интерес да опознаем Вашите предпочитания при използване на услугите, стоките и съдържанието, предоставяни чрез нашия уебсайт така, че да можем да Ви предоставим по-добри услуги, които отчитат Вашите нужди и желания. При определяне на легитимния ни интерес ние отчитаме Вашите интереси и основните права и свободи и събираме и обработваме данни, отнасящи се за Вас, единствено тогава, когато тези интереси, права и свободи не се засягат непропорционално спрямо този легитимен интерес.

Тези данни обработваме за следния срок:

За повече информация относно използваните от нас „бисквитки“, разгледайте нашата Политиката за „бисквитки“ за уебсайта www.mamasum.bg.

 

Лични данни, необходими за участие в онлайн програмата „Не на диастазата“ за възстановяване след раждане, прибиране на корема, грижа за тазовото дъно и изграждане на функционални хранителни и двигателни навици

 

Следните лични данни се обработват само за целите на участие в и предоставяне на услуги като част от онлайн програмата „Не на диастазата“, достъпна чрез уебсайта www.mamasum.bg.

Участието в онлайн програмата „Не на диастазата“ се потвърждава след сключване на договор за предоставяне на цифрово съдържание.

 1. Регистрационна форма за участие в програмата
 • Име, фамилия, адрес за електронна поща, телефон – това е информация, която получаваме от Вашия потребителски профил. Ние я обработваме на същото основание и за цели, които са съвместими с целта, описана по-горе, а именно – за да комуникираме с вас по време на програмата във връзка с отделни нейни етапи, консултации по изпълнението на програмата или свързани услуги.
 • Населено място, в което живеете, статус на заетост на пазара на труда, възраст (в години), информация дали сте раждали или не, а в случаите, в които сте раждали, ни интересуват още начин на (последно) раждане, изминало време от (последно) раждането (в години) и брой деца – използваме тази информация за подобряване качеството на предлаганите към вас персонални услуги в рамките на реализираното от вас издание на онлайн програма, както и за целите на цялостното подобряване на услугата по предоставяне на онлайн програмата „Не на диастазата“ в нейните бъдещи издания. По-детайлната информация за нашите участници ни дава възможност да доразвиваме нашето образователно текстово и аудио-видео съдържание като предлагаме примери и насоки, относими към най-често срещаните категории участници. Тези лични данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква „а“ във връзка с чл. 9, параграф 2, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, а именно – изричното Ви съгласие. Съхраняваме тези данни до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили. След изтичането на този период, съхраняваме информацията единствено и само за статистически цели в обобщен вид, който не позволява да бъдете идентифицирани.
 • Събираме още информация за това как сте научили за термина „диастаза“ и програма „Не на диастазата“ и какви резултати очаквате – макар тези данни да не представляват лични данни по своята същност, в съвкупност с изброените по-горе и/или с оглед на вашите отговори биха могли да представляват лични данни. Тези данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, а ако те се отнасят до здравословното Ви състояние или сексуалния Ви живот – и при условията на чл. 9, параграф 2, буква „а“, а именно – изричното Ви съгласие. Съхраняваме тези данни до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили. След изтичането на този период, съхраняваме информацията единствено и само за статистически цели в обобщен вид, който не позволява да бъдете идентифицирани.
  • Информацията за това как сте научили за термина „диастаза“ и програмата използваме за статистически цели с оглед бъдещото развиване на и маркетиране на програмата.
  • Вашите очаквания към резултатите от програмата се използват за подобряване качеството на предлаганите към вас персонални услуги в рамките на реализираното от Вас издание на онлайн програма.
 1. Индивидуален анализ (в частта Анализ на тялото) към програма „Не на диастазата“

Тази услуга се заявява еднозначно от Вас при избор на пакет услуги, включващи индивидуален анализ. Целта на индивидуалния анализ е Вие да получите персонален коментар на вашата стойка и хранителни навици, за да знаете върху какво да се фокусирате най-много през следващите седмици и как да извлечете максимален резултат.

За да анализираме вашата стойка, ни е необходима следната допълнителна информация относно: вашите спортни навици, наличие на травми и контузии и тяхното детайлизиране, в т.ч. гръбначни изкривявания, херния и др., физически мерки в килограми и сантиметри, и търсен от програмата ефект (конкретно по отношение на тази услуга, а не програмата като цяло; данни относно програмата като цяло са предоставени на етап регистрация за участие в програмата).

В допълнение изискваме и 3 (три) ваши снимки – в анфас, в ляв профил и в гръб. Снимките са в цял ръст и с тесни дрехи, направени по начин, по който да се виждат стъпалата и ушите. Приканваме участниците в нашите програми да не заснемат лицата си.

Тези данни са ни необходими за целите на персонализирания анализ на тялото. Физически мерки в килограми и сантиметри се предоставят в началото и края на програмата, за да можем да направим сравнение преди/след, както и да имаме представа колко е голяма Вашата диастаза за по-добро персонализирани на предлаганите от нас услуги.

Макар част от тези данни да не представляват лични данни по своята същност, в своята, оглед на вашите отговори и подадената от вас регистрационна форма, те представляват лични данни и ние ги третираме като такива. Тези данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква „а“ във връзка с чл. 9, параграф 2, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните – а именно изричното Ви съгласие. Съхраняваме тези данни до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили. След изтичането на този период, съхраняваме информацията единствено и само за статистически цели в обобщен вид, който не позволява да бъдете идентифицирани.

Част от данните във връзка с вашето здравословно състояние и физически мерки и общо тегло представляват специални категории данни. Ние обработваме тези данни единствено с Вашето изрично съгласие и за целите, описани по-горе. Вие имате правото да оттеглите това съгласие си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне. Това означава, че ние няма да обработваме данните, за които имаме Вашето изрично съгласие след оттеглянето му, но всяко обработване до този момент ще бъде законосъобразно.

 1. Индивидуален анализ (в частта Анализ на хранителния режим) към програма „Не на диастазата“

Тази услуга се заявява еднозначно от Вас при избор на пакет услуги, включващи индивидуален анализ. Целта на индивидуалния анализ е вие да получите персонален коментар на вашата стойка и хранителни навици, за да знаете върху какво да се фокусирате най-много през следващите седмици и как да извлечете максимален резултат.

За да анализираме Вашите хранителни навици, ни е необходима следната допълнителна информация относно: ръст, килограми, ниво на физическа активност, хранителни навици, алергии и/или непоносимост към конкретни храни, смущения при храносмилането, проблеми с кожата, косата и ноктите, проявления на мускулни болки и/или крампи и др. неразположения, редовен цикъл, ПМС, навици за сън.

В допълнение изискваме от вас да си водите хранителен дневник, съдържащ информация за видовете хранения и тяхната продължителност и вашите физически и емоционални усещания по дни – за всеки ден от продължителността на програмата.

Тези данни са ни необходими за целите на персонализирания анализ на хранителните ви навици.

Макар част от тези данни да не представляват лични данни по своята същност, в своята, оглед на вашите отговори и подадената от вас регистрационна форма, те представляват лични данни и ние ги третираме като такива (данните се обработват на основание член 6, параграф 1, буква „а“ във връзка с чл. 9, параграф 2, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, а именно изричното Ви съгласие. Съхраняваме тези данни до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили. След изтичането на този период, съхраняваме информацията единствено и само за статистически цели в обобщен вид, който не позволява да бъдете идентифицирани.

Част от данните във връзка с Вашето здравословно състояние и физически мерки и общо тегло представляват специални категории данни. Ние обработваме тези данни единствено с Вашето изрично съгласие и за целите, описани по-горе. Вие имате правото да оттеглите това съгласие си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне. Това означава, че ние няма да обработваме данните, за които имаме Вашето изрично съгласие след оттеглянето му, но всяко обработване до този момент ще бъде законосъобразно.

 1. Популяризиране на програмите

С цел популяризиране на програмите на уебсайта www.mamasum.bg периодично ние изработваме рекламни материали, включващи снимки, видео, отзиви и друго цифрово съдържание. В процеса на изработване на това съдържание ние може да се обърнем към Вас с покана да споделите отзив, да използваме Ваша снимка или Ваш видео материал. В тези случаи ние ще се свържем с Вас, за да получим Вашето съгласие за предоставяне и/или използване на такива данни. Това означава, че основанието за обработване на тези данни е член 6, параграф 1, буква „а“ във връзка с чл. 9, параграф 2, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, а именно изричното Ви съгласие.

Във всички случаи, в които искаме да споделим тези материали в социални мрежи или да ги направим публично достъпни по друг начин, всяко такова публично разгласяване се осъществява само и единствено в съответствие с Вашето съгласие, за посочените по-горе цели и за срок до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили.

Вие имате правото да оттеглите това съгласие си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне. Това означава, че ние няма да обработваме данните, за които имаме Вашето изрично съгласие след оттеглянето му, но всяко обработване до този момент ще бъде законосъобразно.

 1. Споделяне и нетуъркинг

Ние Ви предоставяме възможност да станете част от общността на потребителите на програмата „Не на диастазата“, като се включите доброволно в споделена Facebook група. Обработването на данните от Вашия профил в социалната мрежа Facebook се извършва за целите на присъединяването Ви към групата. Това включва данни за вашето потребителско име, профил, снимка и друга информация, която сте избрали да споделяте с групите, в които членувате. Основанието, на което обработваме тези данни, е член 6, параграф 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, а именно Вашето съгласие. Ние обработваме тези данни за срок до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили.

Вие имате правото да оттеглите това съгласие си по всяко време – било като доброволно напуснете споделената Facebook група, било като отправите изявление до нас посредством социалната мрежа или електронна поща, с което оттегляте съгласието си. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне. Това означава, че ние няма да обработваме данните, за които имаме Вашето изрично съгласие след оттеглянето му, но всяко обработване до този момент ще бъде законосъобразно.

 

 1. С кого споделяме вашите лични данни и на кого ги разкриваме

Понякога за извършване на някои от дейностите, които предлагаме чрез този уебсайт, ние разчитаме на други лица, които обработват от наше име лични данни, отнасящи се за Вас – тези лица наричаме обработващи лични данни.

При избора на обработващи лични данни ние следваме политика, която се основава на детайлно предварително проучване на техническата и организационна подготовка на тези лица да гарантират адекватна защита на личните данни в съответствие с принципите на Общия регламент относно защитата на данните. Тези лица винаги обработват личните данни само по указанията, които ние сме предоставили и само за постигане на целите на съответното обработване.

Обработващ лични данни Лични данни, които се обработват Данни за контакт
Счетоводна къща Салдо.Бг ЕООД –     Избран метод за плащане, както и данни за плащане по банков път и/или наложен платеж във връзка със заплащането на дължимото възнаграждение за предлаганите от нас услуги

–     Данни за извършена поръчка на услуги/стоки

–     Идентификационни данни – име, фамилия

Мариела Илиева
office@saldo.bg
Външни експерти – медицински лица –     Данни във връзка с предоставяне на индивидуален анализ (Анализ на тялото и/или Анализ на хранителните навици)* Д-р Райна Стоянова

Д-р Марта Дончева

Д-р Ивайло Евстатиев

* Данни се предоставят единствено и само с ваше съгласие и при нужда от специфична консултация, изискваща намеса на специалист – медицинско лице, съгласно изискванията на Закона за здравето

 

Същевременно за извършване на някои от дейностите, които предлагаме чрез този уебсайт, ние имаме задължение да разкриваме част от данните на трети лица, напр. Национална агенция по приходите и др. при законоустановени за целта обстоятелства.

Ние не предаваме лични данни на трети държави или на международни организации.

 

 1. Какви последици може да има върху вас обработването на лични данни

Обработването на лични данни е свързано с възникването на определени последици за Вас. Ние предприемаме мерки и гаранции, с които да премахнем напълно или да сведем до минимум риска от настъпването на неблагоприятни последици за Вас.

Предприели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим данните Ви от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. При всяко обработване, което включва предаването на лични данни, отнасящи се за Вас, по електронен път, предприемаме специални мерки за защита на данните, които включват, но не се изчерпват с:

 1. техническите и организационните мерки, предприети от доставчик на услуга по съхранение на чужда информация;
 2. използване на пароли с достатъчна дължина и сложност за ограничаване на достъпа на трети лица до съдържанието на уебсайта wwmamasum.bg, което не е публично достъпно;
 3. генериране на пароли с достатъчна дължина и сложност при предоставяне на първоначален достъп на потребителя до услугите по чл. 4, ал. 2 от общите условия;
 4. криптиране на връзката между крайното устройството на потребителя и уебсайта на доставчика на услуги посредством SSL сертификат.

Всички предприети мерки са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Във всякакви регистрационни и други форми, които изискват идентифициране на потребителя, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С цел избягването на всякакви съмнения, в съответните регистрационни форми предоставянето на данни, отбелязани като задължителни, е задължително условие за успешна регистрация и всяко непредоставяне на същите представлява пречка за достъп до услугите, които изискват регистрация.

 

 1. Какви права ИМАТЕ
 2. Право на достъп

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • Копие от личните данни, които са в процес на обработване
 • Целите на обработване
 • Категориите обработвани лични данни
 • Получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни или поне критериите, използвани за определянето на този срок
 • Всякаква налична информация за източника на лични данни, които не са събрани директно от Вас, ако има такива данни.

Можете да упражните своето право на достъп, за да разберете какви данни се съхраняват за вас и как се използват, като използвате формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.mamasum.bg. Молим да посочете следното:

 • За кои данни искате да получите информация или дали искате да получите достъп до всички ваши лични данни, които съхраняваме и обработваме за вас
 • Вашето име и данни за контакт; и
 • Дали имате нужда данните да ви бъдат предоставени в определен формат.

Може да откажем заявката ви за достъп, ако данните ви съдържат информация за друго лице, освен в случаите, в които другото лице се е съгласило с разкриването на тези данни, или е в рамките на допутимото да ви предоставим тази информация без съгласието на третото лице.

Ще предоставим исканата информация в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

 1. Право на коригиране

Във всеки момент вие имате правото да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с вас. Като се имат предвид целите на обработването вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени.

Ако искате да упражните това ваше право, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.mamasum.bgни уведомете какво искате да смятате за неточни и как искате да бъде променена, както и вашето име и данни за контакт.

След като получим молбата ви, ще проучим проблема и ще го коригираме или ще ви информираме защо смятаме, че данните са точни. Можем също така да откажем упражняването на това право на основанието, че искането ви е „явно неоснователно или прекомерно“, което означава, че ще изисква количество ресурси, което е непропорционално голямо спрямо потенциалните рискове или е финансово непосилно за нас.

Ако молбата Ви е оправдана, ще коригираме вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните. В някои случаи може да се наложи допълнително време за проучване, но не повече от два месеца – в тези случаи ще ви уведомим за забавянето спрямо първоначалния едномесечен период.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

Корекции в данни, отнасящи се до потребителския ви профил, напр. имена, парола и др. можете да внесете и собственоръчно, като посетите настройките на потребителския си акаунт.

 1. Право на изтриване („забравяне“)

В някои случаи Вие имате правото да поискате от нас да изтрием свързаните с Вас лични данни. Ние ще отговорим на всяка такава заявка и ще изтрием без ненужно забавяне личните данни в случаите, когато:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Оттеглили сте своето съгласие за обработването на данните, които се обработват на основание съгласие или изрично съгласие
 • Отправили сте възражение срещу обработването на лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • Отправили сте възражение срещу обработването на лични данни за целите на целите на директния маркетинг, което включва следните случаи: изпращане на каталожна или продуктова информация (за заявили услугата регистрирани потребители), изпращане на информационен бюлетин (за заявили услугата потребители)
 • Смятате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • Смятате, че за нас съществува правно задължение да изтрием дадени лични данни, което произтича от правото на Европейския съюз или правото на Република България.

Ако искате да упражните това ваше право, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.mamasum.bgни посочите кои категории лични данни искате да бъдат изтрити и причината, поради която смятате, че има основание информацията да бъде изтрита, както и вашето име и данни за контакт.

Ако заявката Ви отговаря на един от горните сценарии, ще изтрием вашите данни. Можем да откажем да изтрием вашите данни на едно от основанията в член 17, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните, а именно, ако вашите данни са необходими във връзка със: свобода на изразяване и информация; правно задължение да съхраняваме данните ви; общественото здраве; установяване, упражняване или защита при правни искове; когато изтриването на вашите данни ще навреди на научни или исторически изследвания или на архивиране, което е в обществен интерес.

Ако молбата Ви е оправдана, ще изтрием вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим Вашите нужди в максимален обем.

 1. Право на ограничаване на обработването

Във всеки момент Вие имате правото да поискате от нас да ограничим обработването на лични данни, отнасящи се за вас. Това право можете да упражните при наличието на едно или повече от следните основания:

 • Смятате, че личните данни, които обработваме, не са точни – в тези случаи ние ограничаваме обработването на тези лични данни за определен период, който ще ни позволи да проверим тяхната точност;
 • Смятате или е установено безспорно, че обработването на лични данни е неправомерно, но въпреки това предпочитате данните да не бъдат изтривани, а само да бъде ограничено тяхното обработване;
 • Изисквате личните данни за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, макар и за ние да не се нуждаем от тези данни за целите на обработването;
 • Упражнили сте правото си на възражение и очаквате резултата от проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

В случаите, когато обработването е ограничено, ние имаме право да продължим да обработваме тези данни, с изключение на тяхното съхранение, единствено с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

Във всички случаи ние ще Ви информираме преди отмяна на ограничаването на обработването.

За да ограничим използването на вашите данни, може да предприеме някои от следните мерки:

 • временно преместване на данните ви в друга система;
 • да направи данните недостъпни за потребителите;
 • временно премахване на вашите данни от уебсайта wwmamasum.bg.

Ние ще съхраняваме Вашите данни сигурно и няма да ги използваме, освен ако:

 • ни дадете вашето съгласие;
 • данните са необходими при правни искове;
 • данните се използват за защита на правата на друго лице;
 • използваните данни са от съображения от значителен обществен интерес.

Можем също така да откажем упражняването на това право на основанието, че искането ви е „явно неоснователно или прекомерно“, което означава, че ще количество ресурси непропорционално голямо спрямо потенциалните рискове или финансово непосилно за нас.

Ако искате да упражните своето право на ограничаване на обработването, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.mamasum.bgни посочите обработването на кои лични данни искате да ограничите, както и вашето име и данни за контакт.

Ако молбата ви е оправдана, ще ограничим обработването на вашите данни в едномесечен срок, съгласно член 12, параграф 3 от Общия регламент относно защита на данните. В някои случаи може да се наложи допълнително време за проучване до не повече от два месеца – в тези случаи, обаче, ще ви уведомим за забавянето спрямо първоначалния едномесечен период.

Ако не сте доволни от резултата, молим първо се обърнете към нас, за да можем да проучим допълнително въпроса и да удовлетворим вашите нужди в максимален обем.

 1. Право на преносимост

В някои случаи Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Вие също така имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна.

Вие можете да упражните тези права в случаите, когато обработването се извършва по автоматизиран начин и н едно от следните основания:

 • Вашето съгласие или изрично съгласие или
 • изпълнение на задължение по сключен между нас договор.

В случаите, когато това е технически осъществимо, Вие можете да получите пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор.

Правото на преносимост не може да бъде упражнено в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.

Ако искате да упражните своето право на преносимост, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.mamasum.bgни уточните вашето искане и посочите вашето име и данни за контакт.

 

 • подаване на жалба до компетентния надзорен орган

Във всички случаи и независимо от наличието на други средства за защита на вашите права, ако смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава принципите и разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните или други приложими нормативни актове, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни.

Повече информация за Комисия по защита на личните данни може да намерите тук: https://www.cpdp.bg

Повече информация за това как може да подадете жалба до Комисия по защита на личните данни може да намерите тук: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6

Данни за контакт с Комисия по защита на личните данни:

 • Адрес: гр. София, п.код 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: +359 (2) 91 53 518
 • Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg

Въпреки това ви съветваме да се свържете първо с нас по въпросите, които ви безпокоят във връзка с предоставяните от нас услуги.

 

 • СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Използваме социални медии и платформи, за да представяме нашата работа на широк кръг от лица чрез масово използвани съвременни канали за комуникация: Facebook, Instagram и Soundcloud. На уебсайта www.mamasum.bg сме поставили електронни препратки към нашите профили в тези социални медии и платформи, но не поставяме техни „бисквитки“ на вашия компютър (или други устройства) при зареждане на страниците през линк от нашия уебсайта.

Всяка социална медия/платформа има своя собствена политика по отношение на начина, по който обработват личните ви данни, когато достъпите до техните сайтове. Ако, например, изберете да гледате един от нашите видеоклипове в Soundcloud, ще бъдете помолени за изрично съгласие да приемате поставянето на „бисквитки“ от Soundcloud или да се запознаете с тяхната политика за защита на личните данни и т.н. Ако имате някакви опасения или въпроси относно използването на личните ви данни, трябва внимателно да прочетете техните политики за защита на лични данни, преди да ги използвате.

 

 1. Информационен бюлетин

Нуждаем се от Вашият адрес за електронна поща, за да ви изпращаме информационния бюлетин на уебсайта www.mamasum.bg. Заявяването на абонамент става чрез формуляра, достъпен на адрес: www.mamasum.bg.

Ако впишете Вашия адрес за електронна поща в предоставената форма, но не го потвърдите в рамките на регистрационния процес до 3 дни от изпращането на потвърдителното електронно съобщение, той ще бъде изтрит от нашата система.

В случай че потвърдите адреса си за електронна поща чрез потвърдителното електронно съобщение, което Ви изпращаме, това ваше действие финализира процеса по заявяване на абонамент. Оттук насетне ще използваме вашият адрес за електронна поща, за да ви изпращаме информационния бюлетин на уебсайта www.mamasum.bg.

Целта на информационния бюлетин е да ви поднася информация за най-новите и интересни дейности, свързани с уебсайта www.mamasum.bg. Правното основание за обработване на адреса ви на електронна поща за целите на разпространение на информационния бюлетин е член 6, параграф 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните – ние разчитаме на вашето съгласие за обработването на предоставените за тези цели данни.

Имате право да оттеглите вашето съгласие или да възразите по всяко време. Можете да направите това, като посетите електронната препратка „Отписване“ в долната част на всеки информационен бюлетин или чрез формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.mamasum.bg уточните Вашето искане и посочите точния адрес за електронна поща, който желаете да отпишем. Ако го направите, ще актуализираме нашата база данни незабавно, за да отразим вашите предпочитания.

В случай че не сте съгласни да обработваме Вашия адрес за електронна поща, за да ви изпращаме информационния бюлетин на уебсайта www.mamasum.bg, можете да получите достъп до най-актуалната информация чрез раздел „Блог“ на заглавната страница на уебсайта www.mamasum.bg.

 

Настоящата Политика е приета с решение на управителя на „Не на диастазата“ ООД на 01 март 2020 г и влиза в сила от същата дата.

Меню
ЗАПИШИ СЕ ТУК:
Запиши се
Съгласявам се с Политиката за поверителност
Запиши се
Съгласявам се с Политиката за поверителност
Запиши се
Съгласявам се с Политиката за поверителност
ЗАПИШИ СЕ ТУК:
Запиши се
Съгласявам се с Политиката за поверителност
ЗАПИШИ СЕ ТУК:
Запиши се
Съгласявам се с Политиката за поверителност